Agreement

U nás můžete zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-ti denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO.

 

Informace

provozovatele internetového obchodu Colours of Ostrava

o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

 

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě Colours of Ostrava

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.4 Obchodních podmínek internetového obchodu Colours of Ostrava (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.(v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

 

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu Colours of Ostrava, na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, přičemž z informace o odstoupení musí jednoznačně vyplývat identifikace kupní smlouvy a odstupujícího spotřebitele, dále datum uzavření kupní smlouvy, číslo objednávky / kupní smlouvy, identifikace zboží, a Vaše vůle od smlouvy odstoupit.  

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

 

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

2. sledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

 

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

 

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Daniel Krečmer ORIENTAL, Výškovická 3085/2, 70030 Ostrava 3. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

 

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

 

 

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek. Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

 

 

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

 

 

 

A - Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na zboží

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, kdy jste zakoupili zboží, které není vymezeno bodem 4.1.4 v obchodních podmínkách)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Daniel Krečmer ORIENTAL, Výškovická 3085/2, 700 30, Ostrava Zábřeh

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu

tohoto zboží:

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Částku za zboží požaduji zaslat na můj bankovní účet číslo

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné

podobě)

 

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Not found what you were looking for? Write to us.

Send us e-mail and we will try to get back in touch as soon as possible.

informace@colours.cz