Podmínky účasti

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU

Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu Colour Production, spol. s r.o., sídlem Lomená 349, Dolní Lhota PSČ 747 66, IČ: 25830210, smlouva o účasti na festivalu Colours of Ostrava. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu festivalu a na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu COLOURS OF OSTRAVA:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer
 • vnášení vlastního pití (neplatí pro stanové městečko, úschovnu a stánkaře)!
 • rozdělávání otevřeného ohně
 • fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami!
 • pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení
 • vstupu se psy a jinými zvířaty
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele

B) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu Colours of Ostrava a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do areálu
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky
 • měnit line-up, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.)
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu

C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy
 • prokázat při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem

D) ÚČASTNÍK FESTIVALU:

 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně

E) POŘADATEL FESTIVALU:

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením 
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku)

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

informace@colours.cz